EPSTEIN, JACOB

JACOB EPSTEIN (1880-1959)

BRONZE SCULPTURE OF WILLIAM BLAKE, 1956

Bronze
54 x 67 x 37 cm (21 1/4 x 26 1/2 x 14 1/2 in)

ENQUIRE

 

EPSTEIN, JACOB